• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dodatek aktywizacyjny

  Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który w okresie jego pobierania podejmie zatrudnienie przysługuje świadczenie w postaci dodatku aktywizacyjnego, jeżeli:

  1. W wyniku skierowania przez Miejski Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 674 ), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
  2. Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

  Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1. Skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1.
  2. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.
  3. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
  4. Przebywania na urlopie bezpłatnym.

  Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek bezrobotnego (dostępny w zakładce "druki do pobrania" oraz w siedzibie MUP pok. nr 1).

  Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku. Podstawą jego wypłaty jest okazanie oryginału  umowy  od pracodawcy potwierdzającej okres zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

  POUCZENIE : W sytuacji przebywania na urlopie bezpłatnym, ustania zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować MUP. Wszelkie świadczenia wypłacone za okres przebywania na urlopie bezpłatnym, po ustaniu zatrudnienia lub zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, będą stanowić nienależnie pobrane świadczenie i będą podlegać zwrotowi (podstawa prawna: art.76 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004r. Dz.U. 2013.poz. 674.).

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Lidia Jarosz Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
  Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl

   

  Osoby, które podjęły zatrudnienie ze skierowania przez MUP (niezależnie od dnia złożenia wniosku) powinny dostarczać zaświadczenia o zatrudnieniu, w których określone jest wynagrodzenie brutto za miesiąc poprzedzający miesiąc wypłaty dodatku.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Lidia Jarosz Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Hucał Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
  Zofia Długosz Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Tomasz Lachowski 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4480

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl