• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dla poszukujących pracy

  Rejestracja

  Osoba poszukująca pracy może się zarejestrować w więcej niż jednym urzędzie pracy .

  1. REJESTRACJA NASTĘPUJE W DNIU PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, po po poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych i złożeniu,   w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej  za  składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego / poszukującego pracy."
  2. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadamiania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz złożonych oświaczeniach , w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.
  3. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi  urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
   • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
   • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
   • świadectwa pracy,
   • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada.
  4. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów przedkłada ORZECZENIE uprawnionego organu o stopniu niepełnosprawności.

  Status poszukującego pracy

  Poszukujący pracy oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;

  Aby nabyć status osoby poszukującej pracy trzeba osobiście zgłosić się, w celu dokonania rejestracji, do urzędu pracy.

  Osobą poszukującą pracy może być między innymi osoba która:

  1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego,
  2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłośc lub który jest w stanie likwidacji ,
  3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. jest żołnierzem rezerwy,
  6. pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową,
  7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6,
  8. jest pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową (np. na popdstawie umowy cywilnoprawnej).

  Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym urzędzie pracy.

  Utrata statusu poszukującego

  Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy (art. 33ust. 4a ustawy):

  1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  2. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  3. nie podjęła albo przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
  4. złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenie wniosku;
  5. pobierała w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art.1 ust.3 pkt.2 lit.a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabytych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art.1 ust.3 pkt.2 lit.b i c oraz opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub została pozbawiona tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

  Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w pkt.1-3 następuje na okres 120 dni odpowiednio (art. 33 ust 4b ustawy):

  1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  2. od dnia niestawiennictwa;
  3. od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 3

  Prawa i obowiązki poszukującego

  Poszukujący pracy, który:

  1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego zgłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. jest żołnierzem rezerwy,
  6. pobiera rentę szkoleniową,
  7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
  8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  9. jest pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym,

  po zarejestrowaniu może ubiegać się o finansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, udzielenie pożyczki szkoleniowej o których mowa w art. 40, art. 41 ust. 4-7, art, 42 i art. 42a ust. 1-4.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Dariusz Skibniewski - Rejestracja osób poszukujących pracy Kierownik Referatu Ewidencji 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Lidia Jarosz - wypłata świadczeń i wyrejestrowanie z ewidencji osób poszukujacych pracy Kierownik Referatu Świadczeń 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2015-05-28 12:42 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1666

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl