• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dla bezrobotnych

  Rejestracja

  Rejestracja- pokój 112 (I piętro)

  Wypłata świadczeń i wyrejestrowanie z ewidencji osób niepełnosprawnych- pokój 105 (I piętro)

  Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie ze statusem:

  • osoby bezrobotnej - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności, niezatrudnionej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nie posiadającej uprawnień do świadczeń rentowych lub zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

  • osoby poszukującej pracy - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności oraz posiadający przychód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.

  Uprawnienia osób niepełnosprawnych

  Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm. ).

  Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów rynku pracy:

  • szkoleń,
  • stażu,
  • prac interwencyjnych,
  • przygotowania zawodowego dorosłych,
  • badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, odbywania stażu,
  • zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy oraz kosztów zakwaterowania... przy spełnieniu warunków określonych w w/w ustawie,
  • finansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku skierowania na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

  Status osoby niepełnosprawnej

  Przepis Art. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ustala trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny
  • umiarkowany
  • lekki

  których określenie jest niezbędne w celu korzystania z uprawnień i świadczeń należnych osobom niepełnosprawnym wynikających z ustawy.

  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności można uzyskać w:

  Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (I instancja dla Lublina)
  20-143 Lublin ul. Magnoliowa 2
  tel. 81-466-34-60

  Znaczny stopień niepełnosprawności

  Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu:

  • niezdolną do pracy
  • zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
  • wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

  Uwaga
  Zgodnie z art. 4 ust. 5 zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

  Umiarkowany stopień niepełnosprawności

  Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu:

  • niezdolną do pracy
  • zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
  • wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych

  Lekki stopień niepełnosprawności

  Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dającą się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne :

  • zdolną do wykonywania zatrudnienia
  • nie wymagającą pomocy osoby w celu pełnienia ról społecznych

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Dariusz Skibniewski - Rejestracja osób niepełnosprawnych Kierownik Referatu Ewidencji 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Lidia Jarosz - wypłata świadczeń i wyrejestrowanie z ewidencji osób niepełnosprawnych Kierownik Referatu Świadczeń 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2015-05-28 12:42 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2300

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl