• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon szkoleniowy

  Na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia może być przyznany bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

  Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu,  do wysokości  100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego koszty:

  1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  3. przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
   - do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
   - powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
  4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
   - do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
   - powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
   - powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
  • Koszty związane ze szkoleniem realizowanym w ramach bonu szkoleniowego finansowane są do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a osoba bezrobotna pokrywa koszty przekraczające ten limit.
  • Osoba bezrobotna uczestniczy w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania wydanego przez MUP w Lublinie, co skutkuje przysługiwaniem stypendium w okresie odbywania szkolenia.
  • Realizacja wybranego przez osobę bezrobotną szkolenia, odbywa się zgodnie  z  art. 40-41 ustawy o promocja zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Podstawa prawna:

  1.       Art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z póź.. zm).

  2.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tj. Dz. U z 2014 poz. 1189)

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466- 52-22 mup@mup.lublin.pl

   

   

  Utworzono: 2014-05-25 16:48 | Redagował: Anna Bobel 2017-04-07
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2377

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl