• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon stażowy

  Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia 6-miesięcznego stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego, o ile Pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

  Bon może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia;
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego;
  • została objęta I * lub II profilem pomocy.

  Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

  Ważność bonu określa się na 30 dni od dnia jego wydania.

  • W ramach przyznanego bonu starosta finansuje:
  • koszty badań lekarskich lub psychologicznych;
  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu (w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł.** wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł.**, łącznie ze stypendium;
  • premię dla Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł.** jeżeli spełnia wymagania dotyczące możliwości otrzymania pomocy de minimis.

  Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

  Staż odbywany w ramach bonu stażowego podlega zasadom i ustaleniom dotychczas stosowanym do stażu odbywanego na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Podstawa prawna:

  • Art. 66l, Ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 tekst jednolity z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009, Nr 142, poz. 1160) i odpowiednio przepisów Kodeksu pracy:

  * wydanie bonu tylko w uzasadnionych przypadkach;

  ** kwoty aktualne w okresie: 01.06.2014r. – 31.05.2016 r.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:


  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Jolanta Tatarczak Doradca zawodowy 81 466 52 21 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Stępińska Doradca zawodowy 81 466 52 30 mup@mup.lublin.pl
  Beata Miechowicz Doradca zawodowy 81 466 52 27 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon stażowy [ 3 ]
  plik w formacie PDF Wniosek o finansowanie kosztów przejazdu 28-08-14 11:56 16.67KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 16.67KB) pobierz
  plik w formacie DOC Regulamin dotyczący bonu stażowego 11-03-16 12:19 84KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 84KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Informacja dotycząca bonu stażowego 24-06-16 13:04 12.87KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 12.87KB) pobierz
  Utworzono: 2014-05-25 16:47 | Redagował: Beata Puła 2016-06-24
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2856

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl