• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon zatrudnieniowy

  Starosta na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, może przyznać bon zatrudnieniowy.

  • Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urząd pracy przyznał ten bon.
  • Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
  • Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.
  • Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.
  • Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.
  • Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
  • Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

  W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieotrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie dalszych 6 miesięcy zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
  • w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.
  • refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis w odniesieniu do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą.

  Podstawa prawna:

  • art. 66 m ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013)

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Jolanta Tatarczak Doradca zawodowy 81 466 52 21 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Stępińska Doradca zawodowy 81 466 52 30 mup@mup.lublin.pl
  Beata Miechowicz Doradca zawodowy 81 466 52 27 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 4 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o zatrudnienie bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego 13-01-15 09:04 66.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 66.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin przyznawania bonu zatrudnieniowego 18-01-16 13:16 1.31MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.31MB) pobierz
  plik w formacie XLSX Załącznik Nr 2 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 13:10 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:29 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  Utworzono: 2014-05-25 16:48 | Redagował: Tomasz Lachowski 2016-01-26
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2400

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl