• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon na zasiedlenie

  Bon na zasiedlenie może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia;
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie;
  • została objęta lub II profilem pomocy.

  Na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez nią poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

  Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznaczone są na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy;
  • dokumenty i oświadczenia bezrobotny może przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu.

  W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa wyżej:

  • pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
  • pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz.645 tekst jednolity z późn. zm.)

  * wydanie bonu tylko w uzasadnionych przypadkach.

  Szczegółowe informacje można uzyskać u:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Jolanta Tatarczak Doradca zawodowy 81 466 52 21 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Stępińska Doradca zawodowy 81 466 52 30 mup@mup.lublin.pl
  Beata Miechowicz Doradca zawodowy 81 466 52 27 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 2 ]
  plik w formacie PDF Regulamin przyznawania i realizacji bonu na zasiedlenie 20-12-17 13:24 2.93MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.93MB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja dotycząca bonu na zasiedlenie 27-06-14 11:56 36.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 36.79KB) pobierz
  Utworzono: 2014-05-25 16:48 | Redagował: Beata Puła 2016-06-24
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2661

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl